Browsing Tag

ignite ultimate

勘履訪客 / PUMA IGNITE ULTIMATE

運動產品的性能評比雖然不是單純依照分量作加法,然而 PUMA IGNITE ULTIMATE 在增加了各結構的比例之後,的確令人清楚感受到實質強化,第一眼看到 IGNITE ULTIMATE…